.
 
 
 
 

هدف های زیر از  اهداف مندرج در اصول و چارچوب مصوب برنامه اقتباس شده است .

تبیین رویکرد ها و اهداف تفصیلی دوره ی پیش دبستانی با رویکرد قرآنی –آخرین تغییرات

هدف اول : پرورش مهارت های جسمی – حرکتی

الف-توسعه ی توانایی های جسمی- حرکتی

انجام دادن صحیح فعالیت هایی چون نشستن ، راه رفتن چرخیدن ، جهیدن ، دویدن ، در جا زدن، جمع وبازکردن اندام ها ، خوابیدن و ...

ب- تقویت و هماهنگی توانایی های جسمی – حرکتی

لی لی کردن – جا خالی دادن – راه رفتن روی خطوط مستقیم ، زاویه دار و شیب دار- هدف گیری- ضربه زدن با پا و دست – بریدن –سوزن نخ کردن (سزون بزرگ ونوک گرد )-دوختن –تا کردن – چسباندن –پرو خالی کردن –بستن بند کفش – بازو بسته کردن دکمه –ترسیم –رنگ کردن – تقلید کردن از حرکات –حمل صحیح اشیاء – پرتاب و دریافت اشیاء و ...

هدف دوم:پرورش روحیه و رفتار عاطفی

الف – ابراز صحیح عواطف در زمان ومکان مناسب

ابراز محبت ، همدلی و همدردی بادیگران به فراخور شرایط واشخاص

ابراز خوشحالی و تقدیر از کارهای شایسته ی دیگران

ابراز ناخشنودی از کارهای ناشایست

ب- شناخت، کنترل و ابراز مناسب هیجانات

واکنش صحیح به هنگام شادی، سرور و خنده ویا غم و اندوه و گریه .

 خود کنترلی به هنگام خشم ونفرت

 برخورد مناسب در زمان ترس، اضطراب و نگرانی

هدف سوم : پرورش مهارت های ذهنی

الف :افزایش دقت و تمرکز

افزایش تمرکز 15-10 دقیقه ، از طریق تجارب ویادگیری

تقویت قدرت حافظه

ب- ارتقای توانایی تفکر منطقی، حل مسئله و تصمیم گیری

تمایل به گوش دادن نظر دیگران ودر حل مسائل

تصمیم گیری درانجام دادن فعالیت های روزانه و ارائه ی راه حل برای مسائل روزمره

بیان دلایل منطقی ساده برای عمل خود.

پ –پرورش خلاقیت

ارائه ی ایده های نو وراه حل های عملی جدید(ازنگاه کودک) با استفاده از امکانات موجود

پاسخ گویی به سئوالات از نوع باز

علاقه به تولید ومشارکت در فعالیت ها وبازی های خلاق

ت – تقویت روحیه ی پرسشگری

علاقه به پرسش در زمینه های گوناگون (اتفاقات روزمره ، محیط  پدیده ها و خودش)

پی گیری پاسخ ها و طرح سئوالات جدید

علاقه به مشارکت در بازی ها و فعالیت هایی که چیستی و چرایی را مطرح می کند.

ث – ارتقای سطح مهارت تشخیص با بهره گیری از حواس پنج گانه

تشخیص رنگ ها ، طعم ها ، بوها ، دما، زبری، نرمی و....

درک مفهوم اندازه  ومقدار (کوچک ، بزرگ/کوتاه، بلند/کم ، زیاد /و...)

درک مفاهیم فضایی (بالا، پایین /زیر، رو/پشت ،جلو/داخل،خارج/راست ، چپ/کنار)

تشخیص اشیا ووا شکال و ویژگی های آن  ها (چهارگوش ، گردی ، سه گوش)

دسته بندی براساس دو، تاسه ویژگی (اندازه-رنگ-شکل)

مرتب کردن (از کوچک به بزرگ وباالعکس، کوتاه به بلند و بالعکس،کم رنگ به پررنگ و بالعکس

برقراری تناظر یک به یک بین اعضای دو مجموعه

تعیین اندازه ی اشیاء بدون استفاده از ابرازاستاندارد(وزن ، درازاو پنها)

تشخیص رابطه ی کل و جزء

تشخیص عدم تعلق یک شی به یک مجموعه

هدف چهارم :پرورش صفات اخلاقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزش های اسلامی

الف – در حوزه ی اجتماعی

تمایل به گوش دادن نظر دیگران

مهربانی با دیگران و بیزاری از بدکاران و دشمنان

احترام گزاردن به دیگران(پدر ومادر ، بزرگ ترها ، مربیان ، معلم ها ، هم سالان ، کوچک ترها )

انعطاف پذیری

رعایت قوانین گروهی

مشارکت پذیری درفعالیت ها

توانایی ابراز خود در جمع

آشنایی با هدیه دادن در موقعیت های مناسب

رعایت آداب روابط اجتماعی (سلام کردن ، خداحافظی کردن ، خوش قولی ، تشکر عذرخواهی، در زدن و اجازگرفتن قبل از ورودبه اتاق و کلاس ....)

رعایت حال دیگران در هنگام بازی و فعالیت

امانت داری وحفظ اموال عمومی

راستگویی و صداقت د رروابط اجتماعی

همدردی کردن با دیگران

کمک کردن به دیگران

آشنایی واستفاده ی صحیح از بعضی رسانه ها (رادیو ، تلویزیون ،رایانه، کتاب ، مجله و ....)

آشنایی با مقررات عبور و مرور(چراغ راهنما ، پل عابر پیاده و...)

آشنایی بابرخی  مشاغل و احترام گزاردن به آن ها (معلم ، پزشک ، کشاورز، پلیس ، رفتگر، نانواو...)

آشنایی با نحوه ی زندگی مردم و احترام به آنها (شهری، روستایی چادرنشینی)

ب- در حوزه ی فردی :

توجه به نظافت و آراستگی

عادت به راست گویی

نظم پذیری در کارها (وقت شناسی ...)

انجام دادن کارهای شخصی

آشنایی با برخی آداب خوردن وآشامیدن

صبر و تحمل در کارها

درست مصرف کردن

انتقاد پذیری

افزایش اعتماد به نفس (دوست داشتن خود ، احترام به خود و....)

آشنایی و علاقه به فرهنگ حیاو عفاف مانند پوشش اسلامی

هدف پنجم : انس با قرآن و علاقه به یادگیری آن

الف : علاقه به شنیدن قرائت زیبا و جذاب آیات قرآن کریم

شنیدن صوت زیبای قرآن

علاقه به شرکت در جمع خوانی سوره های کوتاه قرآن و سعی در تقلید از قرائت زیبای آن .

ب- علاقه به حفظ برخی آیات و سوره های کوتاه قرآن کریم

حفظ برخی سوره هایی که دارای آیات ساده ، موزون و کوتاه است ، مانند سوره های توحید، کوثر ، ناس، عصر ، نصر، حمد ، فلق ، قدر.

ب- علاقه به حفظ برخی آیات و سوره های کوتاه قرآن کریم

حفظ برخی سوره هایی که دارای آیات ساده ، موزون و کوتاه است ، مانند: سوره های توحید ، کوثر، ناس، عصر، نصر،حمد، فلق، قدر.

حفظ برخی عبارات و آیاتی که دارای ترکیب های ساده ، روان، موزون وکوتاه باشد (حدود 5 کلمه )

پ – آشنایی با برخی از آموزه های قرآنی

آشنایی با برخی از آمو زه های  اخلاقی و رفتاری از قرآن کریم یا درباره ی قرآن کریم .

آشنایی با برخی از صفات خدا مانند مهربانی ، بخشندگی ،توانایی در قالب آموز های قرآنی .

آشنایی به حفظ اشعار و سرود های قرآنی

ت – علاقه به شنیدن برخی از داستان های قرآنی

آشنایی با برخی از داستان های قرآن کریم

آشنایی با داستان هایی درباره ی قرآن کریم یا آموزه های قرآنی

ث- علاقه به یادگیری خواندن قرآن کریم

خواندن کلمات ، عبارات و آیات ساد ه  وکوتاه قرآن کریم.

هدف  ششم: پرورش ذوق هنری و زیبایی شناسی

الف – توجه به زیبایی های آفرینش و لذت بردن از آنها

بیان و توصیف زیبایی محیط زندگی

بیان احساسات (کلامی و غیر کلامی )

ب – خلق آثار هنری یا اجرای آن

نقاشی کردن ،ترکیب رنگ ها ، رنگ آمیزی کردن

 حفظ اشعارموزون،بیان کلمه های معنا دار و هم قافیه ، شناخت وتولید صدای موزون

 بیان و خلق داستان

شرکت در نمایش های خلاق

هدف هفتم : تقویت حس دینی و علایق مذهبی

الف- تقویت انس و ارتباط با خداوند مهربان با عنایت به :

دوست داشتن خدا، شروع کار با نام خدا

علاقه به کارهایی که خدا دوست دارد(نماز ، روزه ، پاکی و ....)

دعا کردن

ب – آشنایی با نعمت های خداوند و تشکر از او

آشنایی  با نعمت های خداوند ، ازجمله :پدر ، مادر ، خواهر، برادر/اعضای بدن ، زیبایی های آفرینش (گیاهان ، باران و...) و استفاده ی درست از آن ها .

شکر گزاری از خداوند /تشکر از دیگران

پ -آشنایی با پیامبران و اهل بیت (ع) و انس با ایشان ،با تاکید برآخرین  پیامبر-صلی اله و علیه و آله –و آخرین  پیشوای معصوم علیسه السلام .

آشنایی با پیامبران و ائمه – علیهم السلام – با تاکید بررفتار آنا ن با کودکان /احترام گزاردن به آنان

سعی در خشنود کردن چهار ده معصوم – علیهم السلام – خاصه امام زمان – عجل لله فرجه – از طریق انجام دادن کارهای خوب مانند محبت کردن و احترام گزاردن به پدرومادر ، مربی و دیگران

هدف هشتم : پرورش هویت ملی

الف :تقویت تعلقات دینی و ملیت

افتخار به مسلمان وایرانی بودن

آشنایی و علاقه به رهبری انقلاب و شخصیت های دینی و ملی

آشنایی و علاقه به مسجد و مکان های زیارتی

آشنایی و علاقه به میراث فرهنگی (اماکن تاریخی، آداب ورسوم پسندیده و ....)

ب : شناخت ، تقویت و علاقه واحترام به نمادهای ملی

شناخت پرچم جمهوری اسلامی ایران و احترام به آن

حفظ کردن سرود ملی کشور واحترام به آن

آشنایی اجمالی با نقشه ی کشور ایران

آشنایی با زبان فارسی و علاقه به آن

آشنایی با نام رهبر و رئیس جمهور و احترام به آن ها

پ – آشنایی  وا حترام گزاردن به آداب ورسوم ومناسبت های دینی و ملی

از قبیل اعیاد و مناسبت های مهم اسلامی ، ایرانی و انقلابی (مبعث ، غدیر، نیمه ی شعبان ، فطر قربان و نوروز، محرم  وروز عاشورا،نیمه ی شعبان ، ماه رمضان ، شب های قدر، دهه ی فجر، 12 فروردین ، روز مادر ، روز پدر ، روز معلم ، روز طبیعت ، روز درختکاری  وشب یلدا و..) و علاقه به حضور در مناسبت ها .

هدف نهم :پرورش مهارت های زبان فارسی

درمناطق دوزبانه :

کسب توانش نسبی زبانی واتباطی

ارتقاء نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی .   

الف: پرورش مهارت زبان

1-گوش دادن

  دقت در گوش دادن

تشخیص زیر وبمی صداها

تشخیص و پیدا کردن منبع و جهت صدا

توجه  ودقت به صداهای اول وآخر کلمات

گوش دادن وتشخیص صداهای پیرامون (ریزش باران ، صدای سم اسب ، صدای حیوانات ، ضربان قلب ، آژیر، بوق و....)

گوش دادن به سخنان دیگران

گوش دادن به سکوت

2- درک پیام های کلامی و غیر کلامی

درک اشارات ،لحن و آهنگ در کلام

درک گونه ی زبان فارسی معیار (محاوره ای و نوشتاری)

پیروی از دستورالعمل ها وفرمان های ساده (تا سه فرمان )

درک کلام موزن

گسترش گنجینه ی واژگان

3- دریافت هسته ی معنایی پیام

درک نظریات محسوس گوینده

4-ارتباط میان بخش های یک پیام

تشخیص توالی و رویدادها درقسه

ارتباط بین پیام های کلامی و غیر کلامی

ب- سخن گفتن :

1- به کارگیری کار افزارهای مناسب ارتباطی در سخن گفتن

به کارگیری مناسب حرکات اعضای بدن (دست و سر، چهره و...)

به کارگیری مناسب لحن و آهنگ صدا در موقعیت های مختلف سخن گفتن

2- حرکت از سخن خود محور به گفت وگوی دوسویه

شرکت در بحث و گفت و گو های کلامی

پاسخ به سئوالات

3- سخن گفتن در برابر جمع

بیان اندیشه ، توصیف و توضیح دیده ها و شنیده ها در جمع بدون اضطراب و شتابزدگی

بیان احساسات خود در شادی ها وغم ها

بیان صحیح کلمات

به کارگیری جملات و عبارت کوتاه

کامل کردن عبارات کوتاه (گفتاری)

به کارگیری سبک های زبان غیر رسمی (دوستانه ، مودبانه)

4 – نوشتن:

صحیح به دست گرفتن مداد

دوره کشی نوشتاری

وصل کردن خط چین ها و نقطه ها

ترسیم خطوط جهت دار و منظم از راست به چپ /افقی و عمودی

ترسیم تفکرات د رقالب خطوط ابداعی .

هدف دهم : ارتقای سطح بهداشت  و ایمنی

الف – بهداشت جسمی

آشنایی با اعضای بدن و نحو ه ی مراقبت از آن ها  (چشم ،گوش ، دندان ، پوست و....)

رعایت بهد اشت بدن (استحمام ، مسواک زدن ، کوتاه نگه داشتن ناخن و...)

استفاده از وسایل شخصی (مسواک ، لیوان ، دستمال ، شانه و....)

رعایت بهداشت هنگام غذا خوردن (شستن دست ها، نخوردن میوه ی نشسته و ....)

رعایت بهداشت دراستفاده از پوشاک

تغذیه ی سالم و مفید

رعایت بهداشت درمکان های عمومی (پارک ها ، مراکز آموزشی و ...)

رعایت بهداشت پس از تماس با حیوانات،گیاهان ، خاک و ....

ب- ایمنی

رعایت نکات ایمنی هنگام فعالیت ها

رعایت ایمنی در حوادث غیر مترقبه (متناسب محیط زندگی )

پرهیز از بازی با وسایل خطرناک (چاقو ، کبریت ، اجاق گاز، بخاری و ....)

پرهیز از ارتباط با افراد نااشنابدون حضور بزرگ تر ها (پدر و مادرومربی ....)

هدف یادهم :آشنایی با محیط زیست و علاقه و انس با طبیعت و حفظ آن

الف : آشنایی با نعمت ها ی خداوند و زیبایی های آفرینش

محیط زیست و توجه به زیبایی های آن (خانه ، خیابان ، پارک ، جنگل، کوه ، دریا، رود)

گیاهان ،ویژگی ها، زیبایی ها وفواید آنها

جانوران ،ویژگی ها ،زیبایی ها وفواید آن ها

آب ، زیبایی ها و نقش آن در زندگی موجودات

آسمان و زیبایی های آن (خورشید وآفتاب ، ماه و مهتاب ، ستارگان روز وشب ابرو ...)

منابع (آب ، برق ، گاز ، سوخت درخت و...)

هوا و نقش آن در زندگی موجودات

ب:حفظ و مراقبت از نعمت های خداوند

حفظ ومراقبت از گیاهان (آب دادن به گیاهان ، خودداری از شکستن شاخه هاو...)

حفظ و مراقبت از حیوانات (غذادادن به آن ها ، خودداری از آزار دادن آنها و...)

صرفه جویی در مصرف منابع (آب ، گاز، برق ، درخت و...)

خودداری ازآلوده کردن آب ها

ریختن زباله در کیسه یا سطل مخصوص /تفکیک زباله و علت آن

خودداری از ایجاد آلودگی صوتی

آشنایی با آلوده کننده های هوا.

 

« مرکز آموزشهای قرآنی و پیش دبستانی امام رضا(ع) »